Program

Vrijeme Tema Predavač Sala
11.00-12.30 Svečano otvaranje

Pozdravna riječ:

 • Ministar zdravlja
 • Ministarka nauke

Uvodna riječ:

 • Doc. dr Nebojša Kavarić Predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore
 • Prof. dr Julije Meštrović Predsjednik Udruženja pedijatara Hrvatske
 • Prof. dr Aspazija Sofijanova Predsjednica Udruženja pedijatara Makedonije
 • Doc. dr Bojko Bjelaković Predsjednik Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije
 • Prof. dr Ramush Bejiqi Predsjednik Udruženja pedijatara Kosova
 • Prof. dr Anila Godo Predsjednica Udruženja pedijatara Albanije 
A
12.30-13.10 Plenarna predavanja
 • Prof. dr Ida Jovanović (SRBIJA)
  Fetalna ehokardiografija
PAUZA - 10 min
A
13.20-14.00 Prevencija u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti

Moderatori: Doc. dr Nebojša Kavarić, Doc. dr Bojko Bjelaković

 

Uvodna predavanja:

 • Doc. dr Nebojša Kavarić (CRNA GORA)
  Značaj preventivne pedijatrije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  The importance of preventive pediatrics at the primary health care
 • Doc. dr Bojko Bjelaković (SRBIJA)
  Dislipidemije u detinjstvu – problem, orjentacija i klinički pristup
  Dyslipidemias in children – Problem, orientation and clinical approach
A
14.00-15.00
Ručak
 
A
B
C
15.00-15.55 Prevencija u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti

Moderatori: Doc. dr Nebojša Kavarić, Doc. dr Bojko Bjelaković

 

Oralne prezentacije:

 • Biljana Ivelja, Saida Zejnilović, Veselinka Djurišić
  Učestalost atopijskog dermatitisa u alergiji na proteine kravljeg mlijeka
 • Maja Nikolic, Aleksandra Stankovic
  Exposure to ambient air pollution and asthma in schoolchildren
 • Branka Samardžija Jovanović
  Virusna bolest dlanova, tabana i usta (Hand, foot and mouth disease)
 • Vladan Milojević
  Hipernatremija-terapijski algoritmi
 • Ivan Lukić, Vinka Repac
  Komparativna analiza deformiteta kičmenog stuba i posturalnih poremećaja kod školske dece i sportista
 • Biljana Ivelja, Ljiljana Krstajić
  Sadašnji trend učestalosti najčešćih virusnih osipnih bolesti
PAUZA - 15 min
A
15.00-16.30 Mikrobiološki aspekti u
pedijatriji: infekcije,
racionalna upotreba i
rezistencija na antibiotike

Moderatori: Prof. dr Vineta Vuksanović, Prim. dr Marija Joksimović

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Vineta Vuksanović (CRNA GORA)
  Značaj neracionalne upotrebe antibiotika u nastajanju bakterijskih rezistentnih sojeva
  The significance of the irrational use of antibiotics in emerging bacterial resistant strains
 • Prof. dr Biljana Vuletić (SRBIJA)
  Pedijatrijski Clostridium difficile – fantomska pretnja ili klinička realnost
  Paediatric Clostridium difficile: A Phantom Menace or Clinical Reality?
 • Prof. dr Elizabeta Ristanović (SRBIJA)
  Lajm-borelioza u dječijoj populaciji: mikrobiološka dijagnostika i preventiva
  Lyme borreliosis in the population of children: microbiological diagnostics and prevention

 

Oralne prezentacije:

 • Svjetlana Loga Zec, Azra Kadić
  Evaluation of the the most commonly drugs in the treatment of bronchopneumonia in pediatrics population
 • Andrijana Odalović, Boban Stolic, Mirjana Cukalovic, Radica Ristic, Jelena Aritonovic, Aleksandra Arsovic
  Rezistencija uzrocnika infekcija urinarnog trakta kod dece na antimikrobne lekove
PAUZA - 15 min
B
15.00-16.30 Prevencija u endokrinologiji i
poremećaji rasta i razvoja

Moderatori: Prof. dr Mira Samardzić, mr sci med Mirjana Eraković – Šljivančanin

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Mira Samardžić (CRNA GORA)
  Kvalitet života djece oboljele od dijabetesa tipa 1
 • Prof. dr Aco Kostovski (MAKEDONIJA)
  Prevention through gluten-free diet: evidence based or popular trend

 

Oralna prezentacija:

 • mr sci med Mirjana Eraković – Šljivančanin (CRNA GORA)
  Praćenje tjelesne visine djeteta u ambulanti izabranog pedijatra
 • Petar Đavolović-Novo Nordisk
  Inovacije - Elektronska karta rasta za izabranog pedijatra
C
16.00-16.40  

Uvodna predavanja:

 • Dr Nathalie Farpour-Lambert, MD PhD (SWITZERLAND)
  Childhood obesity-the problem of modern Europe 
A
16.30-18.00 Prevencija hemato-okoloških
oboljenja;
Transfuziologija kod djece

Moderatori: Mr sci med Maja Kavarić, Prim. dr Gordana Rašović

 

Uvodno predavanje:

 • Mr sci med Maja Kavarić (CRNA GORA)
  Maligne bolesti-značaj prepoznavanja ranih simptoma
 • Prim. dr Gordana Rašović (CRNA GORA)
  Transfuziološka djelatnost u pedijatrijskoj medicini
  Transfusion Activites in Pediatric Medicine

 

Oralne prezentacije:

 • Mr sci med Darja Ljubić
  Diferencijalna dijagnoza limfadenopatija-kako prepoznati patološki limfni čvor
 • Jelena Zonjić, Angelina Cvijović, Tamara Šćepanović, Gordana Rašović, Svetlana Vučinić, Mirjana Praštalo-Grubiša
  Značaj direktnog antiglobulinskog testa u imunohematološkom testiranju neonatusa
 • Šćepanović Tamara, Zonjić Jelena, Cvijović Angelina, Rašović Gordana, Vučinić Svetlana, Praštalo-Grubiša Mirjana
  Transfuzija krvi u neonatalnom periodu
B
16.45-18.15

Urgentna stanja u pedijatriji;
Prevencija i kontrola povreda i
nesreća kod djece

Moderatori: Prof. dr Aspazija Sofijanova, Prim. dr sci med Rada Rudanović, dr Marijana Karišik

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Julije Meštrović (HRVATSKA)
  Poduka o oživljavanju: od tečaja za pedijatre do tečaja za djecu 
 • Prof. dr Aspazija Sofijanova (MAKEDONIJA)
  S100B protein in the fetal and newborn brain as a biological marker for brain injury
 • Mr sci med Ognjen Jovićević (CRNA GORA)
  Strana tijela jednjaka i donjih disajnih puteva u djece
  Foreign bodies of the esophagus and the lower respiratory tract in children
 • dr Marijana Karišik (CRNA GORA)
  Uloga anesteziologa u zbrinjavanju urgentnih stanja u pedijatriji
  The role of anesthesiologist in management of emergency situation in pediatrics

 

Oralna prezentacija:

 • Ivo Matić, Ivana Pajić Matić, Matija Jurjević, Ivan Mirković
  Urgentna stanja u pedijatriji-politrauma; Naša iskustva
A
18.00-19.00

 Poster sesija 

 
A
B
C

Vrijeme Tema Predavač Sala
08.30-10.00 Prevencija u dječijoj stomatologiji

Moderatori: Prof. dr Snežana Matijević, Prof. dr Željko Verzak

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Željko Verzak (HRVATSKA)
  Preventivni koncepti u suvremenim okolnostima
 • Prof. dr Snežana Matijević (CRNA GORA)
  Novine za primjenu fluorida u prevenciji karijesa

Oralna prezentacija:

 • Miljan Puletić, Branka Popović, Jelena Krčum, Marija Antunović
  Povezanost pojedinih pripadnika familije herpesvirida i parodontopatogenih mikroorganizama sa komplikacijama parodontopatije 
PAUZA - 15 min
A
08.30-10.00 Prevencija gojaznosti kod djece i poremećaji ishrane

Moderatori: Prof. dr Milica Martinović, Doc. dr Ines Banjari

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Milica Martinović (CRNA GORA)
  Gojaznost školske djece – rezultati nacionalnog naučno-istraživačkog projekta u Crnoj Gori
  Childhood Obesity- Results of a National Study
 • Dr sci med Aleksandra Klisić (CRNA GORA)
  Antropometrijski i biohemijski pokazatelji kardiovaskularnog rizika kod gojazne djece i adolescenata
  Anthropometric and biochemical indicators of cardiovascular risk in obese children and adolescents
 • Prof. dr Jelena Kotur-Stevuljević (SRBIJA)
  Oksidativni stres i dislipidemija kod zdrave djece-iskustva iz Srbije
  Oxidative stress and dyslipidemia in healthy children - Serbian experience
 • Doc. dr Ines Banjari (HRVATSKA)
  Zdrava trudnoća kao temelj zdravlja djeteta
  Health pregnancy as a foundation for healthy child

Oralna prezentacija:

 • Nizama Salihefendić, Muharem Zildzić
  Pretilost i masna jetra djece
PAUZA - 15min
B
08.30-10.00 Prevencija u perinatologiji i
neonatologiji

Moderatori: Doc. dr Lidija Banjac, Dr sci med Dragana Đorđević

 

Uvodno predavanje:

 • Doc. dr Lidija Banjac (CRNA GORA)
  Neonatalna sepsa-prevencija, dijagnostika i terapija
  Neonatal sepsis - prevention, diagnosis and treatment

Oralna prezentacija po pozivu:

 • Dr sci med Dragana Đorđević (SRBIJA)
  Razvoj mozga prematurusa na neonatalnoj jedinici-možemo li spriječiti posledice?

Oralne prezentacije:

 • Čizmović S, Grubač S.
  Značaj skrininga u neonatologiji i njihova zastupljenost u Crnoj Gori
 • Ljiljana M. Buha, Biljana Suša
  Prevencija u neonatologiji
 • Nikolina Zdraveska, Anet Papazovska-Cherepnalkovski, Natasa Aluloska, Aco Kostovski
  Neonatal listeriosis - very rare but serious infection - prevention in pregnancy and empirical ampicillin warranted for optimal outcome
 • Nešović M, Babović S, Stanišić S, Nešović D.
  Učestalost kongenitalnih anomalija novorođenčadi iz multiplih trudnoća
 • Burić S, Banjac L, Dakić D, Dragaš Lj, Lekić E, Rudanović R, Raičević M.
  Uticaj prevencije prijevremenog rođenja na kvalitet rada u neonatalnim centrima
 • Маrković M, Stanišić S, Babović S, Nešović M, Jovanović M, Begović A.
  Morbiditet novorođenčadi maloletnih majki
 • Perović-Rudanović M., Burić S., Rudanović R.
  Uloga ultrazvučnog pregleda CNS-a novorođenčeta u dijagnostici i praćenju promjena u ranom neonatalnom periodu preterminske i terminske novorođenčadi-prikaz dvoje novorođenčadi (tok, liječenje, ishod)
PAUZA - 15 min
C
10.15-11.45 Prevencija u dječijoj psihijatriji i neurologiji

Moderatori: Prof. dr Dragica Odalović, dr Ljiljana Globarević, dr Stanka Mrdak

 

Uvodna predavanja:

 • Doc. dr Dimitrije Nikolić (SRBIJA)
  “Brain fog” – prvi simptomi i znaci, kako ih prepoznati?
 • Prof. dr Dragica Odalović (SRBIJA)
  Tretman i prognoza febrilnih napada
  Treatment and prognosis of febrile seizures Oralna prezentacija po pozivu

Oralna prezentacija po pozivu:

 • Prof. dr Sanja Milenković (SRBIJA)
  Left-Handedness in Children – Handicap or Privilege?
 • dr Ljiljana Globarević (CRNA GORA)
  Epilepsija kao stigma
PAUZA - 15min
A
10.15-11.45 Prevencija u kardiologiji

Moderatori: Prof. dr Vesna Miranović, Prof. dr Vladislav Vukomanović

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Vesna Miranović (CRNA GORA)
  Tema: Iznenadna smrt u djece-da li je moguća prevencija?
  Sudden cardiac death in children: is prevention possible?
 • Prof. dr Vladislav Vukomanović (SRBIJA)
  Skrining urođenih srčanih mana kod novorođenčadi – značaj primene pulsne oksimetrije i ehokardiografije
 • Prof. dr Ramush Bejiqi (KOSOVO)
  Prenatalni skrining program za otkrivanje urodjenih srcanih mana na Kosovu
  Prenatal screening program for the detection of congenital heart defects in Kosovo
 • dr Goran Vukomanović (SRBIJA)
  Najsavremeniji dijagnostički pristup intermitentnim poremećajima srčanog ritma
  New diagnostic approach for detecting intermitent cardiac arrhythmias

Oralna prezentacija po pozivu:

 • Assis. dr Sergej Prijic (SRBIJA)
  Srčana insuficijencija kod dece - savremeni terapijski pristup

Oralne prezentacije:

 • Draško Nikčević, Vesna Miranović, Goran Vukomanović
  Bradikardija kod novorođenčeta
 • Svjetlana Loga Zec, Tarik Jarkoč
  Evaluation and management of pediatric hypertension
PAUZA - 15min
B
10.15-11.45 Imunska oboljenja kod djece

Moderatori: Doc. dr Milena Đurović, Prim. dr sci med Gordana Sušić

 

Uvodna predavanja:

 • Doc. dr Milena Đurović (CRNA GORA)
  Atopijski dermatitis
  Atopic dermatitis
 • Prim. dr sci med Gordana Sušić (SRBIJA)
  Bol i otok zgloba kod dece- od simptoma do dijagnoze
 • Assoc. Prof. Donjeta Bali Alia (ALBANIA)
  Malignancies and immunodeficiencies: causal combination or common conjunction?
PAUZA - 15 min
C
12.00-13.30 Autizam - Okrugli sto

Moderatori: Doc dr Milica Pejović - Milovančević
Učesnici: Prof. dr Dragica Odalović, dr Ljiljana Globarević, dr Stanka Mrdak

 

Uvodno predavanje:

 • Doc. dr Milica Pejović-Milovančević (SRBIJA)
  Model ranog prepoznavanja znakova spektra autističnih poremećaja – uloga pedijatra

Oralna prezentacija:

 • Dr Stanka Mrdak (CRNA GORA)
  Autizam-Uoči znake, reaguj rano
A
12.00-13.30 Prevencija u pulmologiji

Moderatori: Prof. dr Predrag Minić, Mr sci med Tanja Filipović, dr Rade Kaluđerović

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Predrag Minić (SRBIJA)
  Neonatalni skrining na cističnu fibrozu
  Neonatal screening for cystic fibrosis
 • Mr sci med Tanja Filipović (CRNA GORA)
  Profilaksa i dijagnostički protocol stranih tijela u donjim disajnim putevima kod djece
 • dr Rade Kaluđerović (CRNA GORA)
  Praktični vodiči u liječenju i prevenciji endokrinoloških komplikacija terapije inhalacionim kortikosteroidima kod djece
  Practical guidelines regarding the endocrine effects of long-term inhaled glucocorticoids in children
B
12.00-13.30 Prevencija u dječijoj hirurgiji,
oftamologiji, orl i fizikalna terapija
kod djece

Moderatori: Mr sci med Sonja Milašinović, Prim. dr sci med Elvir Zvrko, Dr Sanja Borović, Doc. dr Vesna Bokan

 

Uvodna predavanja:

 • Mr sci med Sonja Milašinović (CRNA GORA)
  Razvojni poremećaj kuka
 • Doc. dr Vesna Bokan (CRNA GORA)
  Uloga fizikalne medicine i rehabilitacije u dijagnozi i liječenju kongenitalnog tortikolisa
 • Prim. dr sci med Elvir Zvrko (CRNA GORA)
  Opstruktivni sleep apnea sindrom u dječijem uzrastu
  Obstructive sleep apnea syndrome in children
 • dr Sanja Borović (CRNA GORA)
  Značaj rane dijagnostike očnih oboljenja i slabovidosti kroz skrining programe
  The Importance of early diagnosis of eye disease and visual impairments through screening programs

Oralna prezentacija:

 • Radović V. Saša, Albijanić Drago, Paunović Marinko
  Oralni propranolol u tretmanu infantilnih hemangioma
C
13.30-14.00 Sponzorisano predavanje (Glosarij)
 • dr Veselinka Đurišić (CRNA GORA)
  Posebno prilagođene formule za ishranu prematurusa, odojčeta i malog djeteta-Tailored Nutrition Formulas
A
14.00-15.00
Ručak
 
A
B
C
15.00-16.00 Plenarna predavanja
 • Prof. dr Giorgio Tamburlini (ITALIJA)
  Moving forward the Early Childhood Development agenda within the health sector: experiences across Europe
A
16.00-16.30 Sponzorisano predavanje (Gruppo Tessile)
 • Prim. Univ. Prof. dr Karl Zwiauer (AUSTRIJA)
  The importance of infant nutrition for growth and development – HiPP milk formula – experience in Austria
B
16.30-18.00

Psihosocijalni razvoj i prava djece
i omladine, vaspitni stilovi i uticaj
informaciono-komunikacionih
tehnologija na zdravlje djece

Moderatori: Prof. dr Gordana Buljan-Flander, Prof. dr Dušan Backović, Mr Marko Đurđić

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Gordana Buljan Flander (HRVATSKA)
  Djeca u cybersvijetu – jesmo li odrastanje učinili bogatijim ili nesigurnijim?
  Children in cyberworld – did we enrich childhood or put children at risk?
 • Prof. dr Dušan Backović (SRBIJA)
  Psihološke snage i teškoće kod školske djece i adolescenata
  Psychological strengths and difficulties in schoolchildren and adolescents
 • Mr Ella Selak Bagarić (HRVATSKA)
  Manipulacija djecom u visoko konfliktnim razvodima braka – izazovi i rizici za stručnjake i sustav
  Manipulation of children in high-conflict divorces - challenges and risks for professionals and the system

Oralne prezentacije:

 • Gabriela Tavchioska
  Exposure to electromagnetic waves as a risk factor for neurological and behavioral disorders in children
 • Jelena Mašnić, Marko Đurđić
  Analiza istraživanja o psihološkoj separaciji od roditelja kao izvoru problema individualizacije adolescenata
 • Branislava Stanimirov
  Zavisnost od interneta, prednost svakodnevnice ili problem kod mladih?
A
16.30-18.00 Prevencija naslednih oboljenja
i rijetke bolesti u pedijatriji

Moderatori: Doc. dr Olivera Miljanović, Prof. dr Jelena Roganović

 

Uvodna predavanja:

 • Doc. dr Olivera Miljanović (CRNA GORA)
  Translacija genomske medicine na unapređenje zdravlja djeteta
  Translation of genomic medicine into the child health improvement
 • Prof. dr Jelena Roganović (HRVATSKA)
  Fabryeva bolest
  Fabry disease
 • Prof. dr Gordana Kocić (SRBIJA)
  Metabolizam folne kiseline i epigenetski mehanizmi perikoncepcijske zaštite
  Metabolism of folic acid and epigenetic mechanisms of its periconceptional protection

Oralne prezentacije:

 • Jovanović, J. Miljanovic, O.
  Rijetke bolesti u Crnoj Gori: pristup, tretman i dalji pravci
 • Cokić B.
  Kongenitalne anomalije u opštini Zaječar incidenca i prevencija
 • Miljanovic, O., Teofilova, S., Ostojić, T., Bulatović, M. i Jovanović, J.
  Udruženost polimorfizama u trombofilijskim genima sa nepovoljnim isdom trudnoća
B
16.30-17.00 Sponzorisano predavanje
(Farmegra)
 • Dr sci med Jelena Vučić (SRBIJA)
  LINOLA – Sinonim za zdravu kožu
C
18.00-19.00 Poster sesija  
A
B
C
21.00-24.00 Svečana večera  
A
B
C

Vrijeme Tema Predavač Sala
09.00-10.30 Promocija zdravih stilova života u pedijatriji

Moderatori: Prof. dr Agima Ljaljević, Prof. dr Goran Belojević, dr Edita Bašović

 

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr Agima Ljaljević (CRNA GORA)
  Realizacija mjera promocije zdravlja i prevencije bolesti u savjetovalištima za mlade
 • Prof. dr Goran Belojević (SRBIJA)
  Komunalna buka i zdravlje djece
  Community noise and children’s health

Oralne prezentacije:

 • Samardžija Jovanović B., Strainović Lalović V., Piranić A., Zlatičanin D.
  Edukacija budućih roditelja u okviru Škole roditeljstva u Domu zdravlja - Podgorica
 • Edita Bašović, Nebojša Kavarić, Paša Divanović
  Prevencija narkomanije kod mladih
PAUZA - 30 min
A
09.00-10.30 Program imunizacije djece-izazovi
i kontroverze- Okrugli sto

Moderatori: Doc. dr Boban Mugoša, Prim. dr Paša Divanović

 

Uvodna predavanja:

 • Doc. dr Boban Mugoša (CRNA GORA)
  Značaj imunizacije u preventivnoj pedijatriji
 • Prof. dr Jelena Roganović (HRVATSKA)
  Cijepljenje djece s malignim bolestima
  Vaccination of children with cancer
 • Prof. dr Anila Godo (ALBANIA)
  Vaccination in immunocompromised children
 • Prof. dr Vladimir Petrović (SRBIJA)
  Nova rješenja u sistemu imunizacije Republike Srbije
  New solutions in the immunization system of the Republic of Serbia

Oralne prezentacije:

 • P. Krstev, S. Miskova
  Analysis of influence of the vaccine on epidemiological characteristics of measles in region of Veles after 1961
 • P. Divanović, A. Drešević, E. Bašović
  Uspješnost imunizacije MMR vakcinom
PAUZA - 30 min
B
09.00-10.30 Uloga medicinske sestre u preventivnoj pedijatriji

Moderatori: Vms Slavka Bracanović, Vms Dragana Marković

 

Oralne prezentacije:

 • Vms Dragana Marković
  Uloga medicinske sestre u praćenju razvoja prijevremeno rodjenog djetetaprevencija mogucih komplikacija
 • Milica Dukić, Gordana Žugić
  Zdravi stilovi života trudnice u cilju prevencije prijevremenog porodjaja
 • Ana Radomirović
  Edukacija adolescenata o štetnom dejstvu psihoaktivnih supstanci
 • Dragana Marković,Tijana Dakić, Slavica Jelić
  Standardi mjera u praćenju zdravlja školske djece-uloga visoko obrazovane medicinske sestre
 • Odavić Z, M. Vujačić M, Nenadović S, Niković V, Mihailović B.
  Uloga medicinske sestre u Centru za djecu sa posebnim potrebama
PAUZA - 30 min
C
11.00-12.30 Izazovi menadžmenta
preventivne pedijatrije
Moderatori: Doc. dr Nebojša Kavarić, dr Majda Dobardžić, dr Pavle Marniković
 • Doc dr Nebojša Kavarić (CRNA GORA)
  Menadžment upravljanja kvalitetom u preventivnoj pedijatriji
  Quality management in preventive pediatrics

Oralne prezentacije:

 • Leopold-Michael Marzi
  There can be no Patient Safety if the employees of the healthcare system are not safe-The “Legal Emergency Kit”
 • Nebojša Kavarić, Sanja Simović
  Menadžment kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Svjetlana Kovačević
  Individualni plan podrške kao jedinstven dokument u planiranju intersektorskih aktivnosti namjenjenih zbrinjavanju djece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom
 • Sanja Simović, Nebojša Kavarić
  Menadžment - preventiva neželjenog događaja u pedijatriji
A
11.00-12.30 Pedijatrijska radiologija u prevenciji

Moderator: Prof. dr Dragoslav Nenezić

 

Uvodno predavanje:

 • Prof. dr Dragoslav Nenezić (CRNA GORA)
  Dometi i koncepcije pedijatrijske radiologije u preventivi
  Achievements and Conception of the Prevention in the Pediatric Radiology

Oralne prezentacije:

 • Mira Obradović
  Preventivno razmatranje prednosti i rizika dijagnostičkog zračenja djece pri radioskopiji gastrointestinalnog trakta
 • Nenad Sorat
  Ultrasonografija u prevenciji razvojnog poremećaja kuka
 • Valentina Vujović
  Uloga ultrazvučnog skrininga i magnetene resonance u prevenciji neuroloških poremećaja neurorizičnih neonatusa
 • Srđa Ilić
  Neuroradiološki markeri normalnog razvoja mozga - značaj u preventivnoj pedijatriji
 • Ivana Budić
  Combination of ketamine and propofol versus either agent alone for procedural sedation during magnetic resonance emaging at childrens age
B

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2017
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore